โทร. 0-2956-9700 (Auto)  , แฟกซ์. 0-2956-9672 ,  Email : stccompressor@yahoo.com