สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

SCOPE OF WORK

 

· ขอบเขตของงาน (Scope of Works)

1. งานตรวจเช็ค การทำงานของเครื่องอัดอากาศทุกระบบ เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบน้ำมัน, ระบบลม, ระบบระบายความร้อน อายุการใช้งานของ Spare Parts หลัก, Air Filter, Oil Filter, Air/Oil Separator

2. งานทำความสะอาด ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ, แผงระบายความร้อน, ทำความสะอาดทั่วไป โดยใช้ลมเป่าหรือโดยการเช็ด, ล้าง ตามความเหมาะสม

3. งานซ่อมแซม หากในระหว่างการตรวจเช็คพบสิ่งผิดปกติหรือชำรุด พนักงานบริการจะรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนที่จะทำการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงต่อไป

4. งานรายงาน หลังจากปฏิบัติงานทุกครั้ง ช่างบริการจะรายงานสิ่งที่ได้ปฏิบัติงานในครั้งนั้นๆ ถึงสภาพของส่วนต่างๆ ของเครื่อง, สิ่งผิดปกติที่ตรวจพบ, Spare Parts ที่ใกล้ถึงกำหนดในการเปลี่ยนในครั้งต่อไป

· รายละเอียดการตรวจเช็ค

1. สภาพทั่วไป

 •  อุณหภูมิของสภาพโดยรอบ
 •  ชั่วโมงการทำงานของเครื่อง
 •  สภาพการรั่วซึมของระบบน้ำมัน, ระบบลม
 •  ระดับเสียงของ Motor, Air End ขณะเครื่องทำงาน Load-Unload
 •  สภาพของ Drive Coupling Element

2. Spare Parts สิ้นเปลือง

 •  อายุการใช้งานและสภาพการใช้งานของ Air Filter
 •  อายุการใช้งานและสภาพการใช้งานของ Oil Filter
 •  อายุการใช้งานและสภาพการใช้งานของ Air/Oil Separator
 •  อายุการใช้งานและสภาพการใช้งานของ Lubricant

3. ระบบลมและน้ำมัน

 •  ระดับน้ำมัน
 •  ระบบการทำงานของ Oil Stop Valve
 •  ระบบการทำงานของ Discharge Check Valve
 •  ระบบการทำงานของท่อ Return Line
 •  การทำงานของระบบระบายความร้อน Air/Oil Cooler
 •  การทำงานของระบบการดักน้ำ
 •  การทำงานของระบบ Unload Start
 •  การทำงานของ Minimum Check Valve
 •  การทำงานของ Pilot Valve
 •  การทำงานของชุด Blow Down Valve
 •  การทำงานของชุด Inlet Valve
 •  การทำงานของชุด Modulate Regulator

4. ระบบป้องกัน

 •  การทำงานของ Overload
 •  การทำงานของ Safety Valve
 •  การทำงานของ Temp. Switch
 •  การทำงานของ High – Low Pressure Switch

5. ระบบไฟฟ้า

 •  สภาพทั่วไปของมอเตอร์หลักและมอเตอร์พัดลมระบายความร้อน
 •  การทำงานของ Magnetic Contractor และสภาพหน้า Contact
 •  สายไฟและจุดเชื่อมต่อต่างๆ
 •  อัตราการใช้กระแสไฟฟ้าขณะทำงาน (Load)
 •  อัตราการใช้กระแสไฟฟ้าขณะไม่ทำงาน (Unload)
 •  Load / Unload Cycle
 •  การทำงานของ Relay, Timer, Solenoid

ตามรายการทั้งหมดข้างต้น หากการทำงานของเครื่องผิดปกติ ทางบริษัท เอสทีซี เซอร์วิส แอนด์ คอมเพรสเซอร์ จำกัด จะดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพการใช้งานที่ปกติ

Tags : SCOPE OF WORK

view